VDE-InSite

Login

Hinweise

Bereich Standardisierung + Innovationen 

Ansprechpartner Standardisierung + Innovationen 

15.04.2015 

Bereich Standardisierung 
Leiter


Heusinger, Stefan, Dr.
+49 69 6308-263
stefan.heusinger@vde.com

Sekretärin

Linke, Daniela
+49 69 6308-262
daniela.linke@vde.com

Projektcontrolling Vogel, Georg
+49 69 6308-341
georg.vogel@vde.com
Projektmanager
Design
Lademann, Sven
+49 69 6308-294
sven.lademann@vde.com

AAL

Lenkungskreis AAL

Schlötelburg, Cord
+49 69 6308-208
cord.schloetelburg@vde.com

AAL Arbeitsgruppen

MobiNostik

Laurila-Dürsch, Janina
+49 69 6308-378
janina.laurila-duersch@vde.com

E-Energy/Smart Grids


Kosslers, Sebastian
+49 69 6308-322
sebastian.kosslers@vde.com

Elektromobilität

Lenkungskreis EMOBILITY

EMOBILITY Arbeitsgruppen

Heusinger, Stefan, Dr.
+49 69 6308-263
stefan.heusinger@vde.com
IKT für Elektromobilität II

Viebranz, Jens
+49 69 6308-469
jens.viebranz@vde.com

Umsetzung Normungs-Roadmap Elektromobilität Schmieder, Robert
+49 69 6308-297
robert.schmieder@vde.com

Industrie 4.0


Pichler, Reinhold
+49 69 6308-306
reinhold.pichler@vde.com

Fritz, Jessica
+49 69 6308-387
jessica.fritz@vde.com

Informationssicherheit
Gremien
Kontaktstelle Informationssicherheit KSi

Harner, Andreas
+49 69 6308-392
andreas.harner@vde.com

Next Generation DKE

Viebranz, Jens
+49 69 6308-469
jens.viebranz@vde.com

Smart Cities

Hunger, Karsten
+49 69 6308-467
karsten.hunger@vde.com

VDE-Anwendungsregeln


Heusinger, Stefan, Dr.
+49 69 6308-263
stefan.heusinger@vde.com

Knatz, Katrin
+49 69 6308-496
katrin.knatz@vde.com

Zukunftsthemen + Projekte
BZKI Bentkus, Alexander
+49 69 6308-293
alexander.bentkus@vde.com
Graphen Fabricius, Alexandra
+49 69 6308-453
alexandra.fabricius@vde.com
Elektrische Energieeffizienz

Steinmüller, Frank
+49 69 6308-379
frank.steinmueller@vde.com

Boos, Henriette
+49 69 6308-460
henriette.boos@vde.com

Innovationen + Ausschreibungen

Wakke, Paul, Dr.
+49 69 6308-465
paul.wakke@vde.com

ISKONeu Schmieder, Robert
+49 69 6308-297
robert.schmieder@vde.com
Robotik Wakke, Paul, Dr.
+49 69 6308-465
paul.wakke@vde.com
Smart Home + Building

Fritz, Jessica
+49 69 6308-387
jessica.fritz@vde.com

Boos, Henriette
+49 69 6308-460
henriette.boos@vde.com

STAIR

Wakke, Paul, Dr.
+49 69 6308-465
paul.wakke@vde.com
Systemische Integration Elektromobilität - Anwendungsfall- und User-Story-Analyse Sann, Kerstin
+49 69 6308-464
kerstin.sann@vde.com
Use Case Management Repository Fritz, Jessica
+49 69 6308-387
jessica.fritz@vde.com
VeSiKi Harth, Sophia
+49 69 6308-395
sophia.harth@vde.com